kolaz

Ekologická výchova

Středisko ekologické výchovy Hájenka provozujeme od roku 1997 a realizace školních programů ekologické výchovy pro děti v mateřských, základních a středních škol patří k nejrozsáhlejší části naší činnosti. Programy ekologické výchovy, ať již vnitřní nebo terénní, mají svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu a všechny její součásti, o problematiku soužití člověka s jeho životním prostředím. Nemají nahrazovat práci pedagogů, nýbrž ji vhodně doplnit o informace, na které v rámci klasické školní výuky nezbývá prostor a nebo vyžadují hlubší specializaci.

                                                        

Svým obsahem se programy dotýkají průřezových témat ŠVP řešící globální souvislosti, osobnostní a sociální výchovu a dále pak vzdělávací oblasti člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce. Z tohoto výčtu je zřejmé, že důraz je kladen na holistický přístup k poznávání světa. Nezanedbatelný je rovněž přímý kontakt dětí s přírodním prostředím a učení se analyzovat a řešit nejrůznější problémy va širších souvislostech. Při realizaci terénních programů klademe značný důraz zejména naa seznámení dětí s životním prostředím v místě bydliště.
O. S. Hájenka je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.


Kontakt na koordinátora ekologické výchovy:

Eva Arnošt 737 241 355
e-mail: ekologickavychova@gmail.com