kolaz

Program LIFE +

life+Program LIFE+ je finančním nástrojem Evropské komise pro oblast životního prostředí pro období let 2007 – 2013. Poskytuje finanční pomoc na řešení konkrétních problémů životního prostředí, které nelze financovat v rámci jiných dotačních titulů, a zaměřuje se na projekty spojené s ochranou přírody, technologiemi na ochranu životního prostředí a s komunikací s veřejností v této oblasti. Velký důraz je kladen na to, aby se jednalo o projekty pilotní či demonstrativního charakteru, které musí zároveň vykazovat evropsky přidanou hodnotu.

Koordinátorem tohoto programu v České republice je Ministerstvo životního prostředí, jehož rolí je poskytování informací potenciálním žadatelům, přijímání předkládaných žádostí a kontrola realizovaných projektů. Samotný výběr vhodných projektů probíhá přímo v Evropské komisi.Projektové návrhy do programu LIFE+ mohou podávat veřejné i soukromé subjekty, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími partnery. V průběhu let 2007 - 2013 vyhlašuje Evropská komise každoročně jednu výzvu k předkládání projektových návrhů. Předkládané projekty musí obsahově spadat pod některý ze 3 pilířů programu 'LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost', 'LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí' a 'LIFE+ Informace a komunikace'.

LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost

Tato oblast se zaměřuje na projekty, které přispívají k implemetaci soustavy Natura 2000, přičemž základním cílem je sledovat, chránit a obnovovat fungování přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zastavit tak ztrátu biologické rozmanitosti.

LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí

Jedná se o oblast podporující projekty, které vyvíjí inovativní politické přístupy, technologie, nástroje nebo metody směřující k ochraně životního prostředí, např. technologie vedoucí ke zlepšení kvality vody či ovzduší, zavádění politiky lepšího využívání přírodních zdrojů nebo zpracování odpadů apod.

LIFE+ Informace a komunikace

Tato třetí oblast podporuje projekty zaměřující se na komunikační kampaně a zvyšování povědomí o životním prostředí, ochraně přírody a krajiny nebo otázky ochrany biodiverzity.

Další informace o programu LIFE+ naleznete na adrese http://infoms.kr-moravskoslezsky.cz, na stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz - a Evropské komise - http://ec.europa.eu/environment/life, kde lze také najít všechny relevantní dokumenty ke stažení.

Příkladem projektu, který úspěšně prošel hodnocením a byl vybrán k podpoře z tohoto programu, je nový projekt Moravskoslezského kraje, jehož realizace započala v lednu letošního roku. Nese název 'Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko' a je již v pořadí druhým projektem v regionu podpořeném z tohoto programu (prvním je projekt 'Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky zaměřený na likvidaci invazní rostliny křídlatky). Celkově se jedná o jeden ze tří 'LIFE' projektů v České republice.

Tento 4letý projekt je zaměřen na podporu cíleného šíření informací a efektivní komunikaci s veřejností v oblasti ochrany přírody a krajiny. Na jeho přípravě a také na jeho provádění spoupracují jak subjekty veřejné správy, tak nevládní neziskové organizace. Kromě Moravskoslezského kraje, který nese za projekt hlavní zodpovědnost, to jsou Ministerstvo životního prostředí, ostravské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Lesy České republiky, ČSOP Salamandr a občanská sdružení Hájenka a ACTAEA.

Projekt definuje 3 oblasti, ve kterých by zvýšení informovanosti a komunikace mezí klíčovými aktéry výrazně přispělo k řešení některých problémů ochrany přírody a krajiny. První problematikou je implementace soustavy Natura 2000. Aktivity naplánované pro vlastníky a správce pozemků v lokalitách, které jsou součástí soustavy Natura 2000, občany dotčených obcí a zástupce samospráv by měly napomoci k vstřícnějšímu přístupu a lepší spolupráci při implementaci a následném naplňování cílů soustavy Natura 2000. Patří mezi ně například konání kulatých stolů a seminářů, film 'Natura 2000' nebo informační materiály a informační panely ke konkrétním lokalitám soustavy Natura 2000 v chráněných krajinných oblastech Beskydy a Jeseníky i mimo ně.

Druhou oblastí je spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Workshopy, konference a informační zpravodaje budou nástroji, ktreré povedou ke zlepšení toku informací a výraznější spolupráci mezi subjekty veřejné správy. Výsledkem mohou být např. další úspěšné společně realizované projekty.

Jako poslední, ovšem stejně závažný problém, je řešena nedostatečná informovanost široké veřejnosti v problematice ochrany přírody, v jejímž důsledku dochází k porušování předpisů a tím poškozování přírody. K řešení by mělo napomoci zvyšování povědomí občanů o konkrétních problémech, například prostřednictvím filmu 'Jak neškodit přírodě“, tématicky zaměřených informačních materiálů a publikací (např. brožura 'Invazní druhy a metody jejich likvidace), panelů ve vybraných chráněných územích nebo billboardů s aktuálními tématy („Stop ilegálnímu motorismu“).

Realizací projektu proběhne unikátní informační kampaň pro ochranu přírody, která nemá v našem regionu obdoby. Kromě očekávaných výsledků v podobě změn postojů občanů, jejich většího zájmu o ochranu přírodního dědictví a zmírnění některých negativních trendů poškozujících přírodu jako např. nelegální kácení dřevin bude jedním z přínosů také velké množství hmotných výstupů, které budou využitelné ještě řadu let po ukončení projektu.